REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO PREZENTACJI

I. Postanowienia wstępne

 1. Usługa dostępu do prezentacji w postaci prezentacji internetowych dostępnych w Serwisie dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez 7play Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000631022 - zwanym dalej "Administratorem" lub "7play".
 2. Administrator ustala niniejszy "Regulamin świadczenia usług" na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422. ).
 3. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej "Regulamin").
 4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z usługi dostępu do prezentacji w Serwisie.
 5. Niniejszy regulamin nie dotyczy usług odpłatnych świadczonych przez 7play - co do których obowiązuje odrębny regulamin.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usługi dostępu do prezentacji, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 8. Rozpoczynając korzystanie z usługi dostępu do prezentacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień, co stanowi także zobowiązanie się do jego przestrzegania.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator lub 7play - 7play Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.), świadczący usługi dostępu do zasobów Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usługi dostępu do prezentacji. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Konto Użytkownika - konto tworzone przez serwis dla osoby, która zapisała się na dowolną prezentację, które jest dezaktywowane na zasadach wskazanych w serwisie lub może być dezaktywowane i skasowane przez Użytkownika.
 4. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki korzystania z usług świadczonych przez 7play drogą elektroniczną oraz prawa obowiązki Użytkownika i 7play.
 5. Serwis - serwis internetowy 7play, dostępny pod adresem https://7playsystem.pl umożliwiający korzystanie z nieodpłatnej usługi dostępu do prezentacji doświadczonej przez 7play na rzecz Użytkownika.
 6. Webinar - prezentacja przedstawiająca możliwości współpracy z firmą 7play sp. z o.o. oraz jej produkty z ustaloną datą i godziną jej emisji.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

7play świadczy:

 1. Nieodpłatną usługę dostępu do prezentacji przedstawiających możliwości współpracy z firmą 7play sp. z o.o. oraz jej produkty, w postaci prezentacji internetowych dostępnych w Serwisie dla Użytkowników Serwisu.
 2. Subskrypcję, polegającą na cyklicznym informowaniu Użytkownika o nowościach w ofercie prezentacji Serwisu odpowiadających potrzebom Użytkownika.
 3. Weryfikacja tożsamości Użytkownika w celu aktywacji usługi.
 4. Dostęp do prezentacji Serwisu za pomocą Konta Użytkownika.
 5. Korzystanie z Konta Użytkownika.
 6. Wyszukiwanie interesujących Użytkownika prezentacji wśród dostępnych zasobów.

IV. Konto Użytkownika

 1. Zapis tylko na prezentację internetową odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie https://7playsystem.pl.
 2. W trakcie zapisywania się na prezentację Użytkownik podaje wymagane w nim dane, wybiera datę i godzinę prezentacji (webinaru) a nadto zapoznaje się z regulaminem świadczenia usługi dostępu do prezentacji poprzez jego przeczytanie i akceptację.
 3. Prawidłowe zapisanie się na prezentację powoduje utworzenia Konta Użytkownika.
 4. Serwis wysyła Użytkownikowi przypomnienie e-mailowe oraz SMS-owe o nadchodzącej prezentacji na którą się zapisał, dostęp do prezentacji internetowej odbywa się za pomocą linka wysłanego w e-mailu/SMS-ie lub przez https://7playsystem.pl/webinar.
 5. Prezentacja odbywa się w tzw. internetowym pokoju konferencyjnym.
 6. Przed zakończeniem prezentacji, na czacie dostępnym dla uczestników prezentacji wklejany jest link do wstępnej rejestracji https://7playsystem.pl/oferta.
 7. Po zakończeniu prezentacji uczestnik może wylogować się.
 8. Po zakończeniu prezentacji, osoby, które pozostały w internetowym pokoju konferencyjnym, jako potencjalnie zainteresowane współpracą oraz usługami odpłatnymi są przekierowywane na stronę https://7playsystem.pl/oferta.
 9. Przekierowanie nie oznacza rejestracji lub obowiązku rejestracji celem skorzystania z usług odpłatnych, jest to tylko wskazanie kolejnych kroków jakie należy wykonać celem rejestracji dla skorzystania z usług odpłatnych objętych odrębnym regulaminem.

V. Okres trwania umowy

 1. Czas trwania umowy jest nieograniczony.
 2. Jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać i nie dochodzi do zawarcia umowy.

VI. Warunki odpłatności

7play nie pobiera opłaty za korzystanie z usługi dostępu do prezentacji udostępnianych na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

VII. Warunki korzystania z usług i zasady odpowiedzialności

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu są następujące:

 1. Posiadanie konta poczty elektronicznej przez Użytkownika, zamieszczonego na serwerze innym niż serwer serwisu.
 2. Dostęp i korzystanie z usług możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnym typie komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do 7play.
 3. 7play informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne oprogramowanie), mogą ograniczyć Użytkownikowi korzystanie z usług w Serwisie.
 4. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują zablokowaniem dostępu do usług oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
 5. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 6. Ze względu na niezależne od 7play właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, 7play nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

VIII. Wzajemne obowiązki

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usługi dostępu do prezentacji jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu z usługi dostępu do prezentacji za jego pośrednictwem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 4. 7play zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu.
 6. Administrator będzie powiadamiał Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu. Powiadomienie będzie następowało w formie wiadomości przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych usług bądź całego Serwisu. Administrator zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika.
 8. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do prezentacji bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników.
 9. Administrator nie odpowiada za treści dostarczane lub zamieszczane w Serwisie przez podmioty trzecie. W szczególności Administrator nie odpowiada za dostarczane przez Użytkowników informacje, opinie dotyczące dostępności wybranych przez Użytkownika prezentacji oraz ich oceny.

IX. Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do prezentacji dochodzi w chwili akceptacji niniejszego Regulaminu przy zapisywaniu się na określoną prezentację po raz pierwszy.
 2. Użytkownik oświadcza, że akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od 7play na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204).
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dostępu do prezentacji za pomocą przesłania do 7play rezygnacji z podstrony https://7playsystem.pl/rezygnacja. Użytkownik podaje swój adres e-mail, a w wiadomości zwrotnej z serwisu będzie link potwierdzający chęć usunięcia konta drogą elektroniczną Usunięcie konta nastąpi w ciągu 72 godzin od akceptacji linku potwierdzającego.
 4. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z usługi dostępu do prezentacji w ramach Serwisu w każdej chwili, korzystając z opcji wylogowania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 6. Umowa Abonencka wygasa w skutek:
  1. Śmierci Użytkownika.
  2. Zaprzestania świadczenia usługi dostępu do prezentacji przez 7play.
  3. Na skutek odstąpienia przez Użytkownika od umowy.
 7. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zapisania się na pierwszą prezentację.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować 7play Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000631022, e-mail: info@7playsystem.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 10. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 12. Ponieważ usługa jest nieodpłatna nie zachodzi konieczność dokonywania zwrotu na rzecz Użytkownika jakichkolwiek kwot, w związku z decyzją o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

X. Pliki cookies

 1. 7play informuje, iż podczas korzystania z usługi dostępu do prezentacji w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki "cookies") lub stosowane są inne technologie.
 2. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług.
 3. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 5. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii zawierają odrębne regulaminy oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https://7playsystem.pl/polityka-prywatnosci.

XI. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi dostępu do prezentacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać do 7play Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000631022.
 3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@7playsystem.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko, adres e-mail.
 5. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez 7play na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 7play zgłoszenia reklamacji.
 7. 7play zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez 7play (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).
 9. 7play nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt 6-7 nie oznacza uznania reklamacji przez 7play.
 11. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez 7play, reklamujący wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 12. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  1. Z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt 6-7; lub jeśli reklamujący nie akceptuje propozycji 7play załatwienia reklamacji - po upływie terminu wskazanego w pkt 11.
 13. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, to jest w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator pomagający w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 14. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a 7play korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest 7play. Dane przetwarzane są w celu rejestracji na prezentację internetową oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem w celach marketingowych. Podmiotami współpracującymi z Administratorem jest w szczególności firma NAZWA oraz podmioty z nią powiązane. Zgoda na takie przetwarzanie danych będzie wymagała dodatkowej zgody Użytkownika.
 3. W celu właściwej realizacji usługi dostępu do prezentacji za pośrednictwem Serwisu, w szczególności weryfikacji tożsamości Użytkowników i aktywacji Konta Użytkownika, Administrator pozyskuje w sposób powszechnie dostępny, od Użytkowników za ich zgodą dane osobowe w niezbędnym zakresie, to jest: imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, kod pocztowy, numer IP komputera.
 4. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, poprzez stosowanie środków ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach świadczonych usług. Administrator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności są to szyfrowane łącza (https) oraz środki służące do uwierzytelnienia Użytkownika (indywidualne identyfikatory i hasła).
 6. W przypadku korzystania z usługi dostępu do prezentacji w ramach Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści (prezentacje) chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa do znaków towarowych) przysługujących Administratorowi lub osobom, trzecim.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 marca 2015 r.
 4. Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://7playsystem.pl/regulamin.
 5. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Administrator powiadomi Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail.
 6. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Użytkownika o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Użytkownik rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

7play Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 20D, 53-605 Wrocław, zarejestrowanego w KRS pod numerem 0000631022, e-mail: info@7playsystem.pl.

Ja/My(*) …........................................................................................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)............................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)....................................................................................

Adres konsumenta(-ów)....................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…..........................................................

Data(*)

…...............................................................

* - Niepotrzebne skreślić.